Top

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Vendor identificatie:

Paulina FORYS (commerciële naam: VE-Lifestyle)

Hoofdkantoor: 7141 Morlanwelz, Rue De La Station 106

BCE / BTW: (BE): 0748.897.903

Mail: info@ve-lifestyle.com

Telefoon: +32493 97 49 23

Hierna de “verkoper” genoemd

  1. Algemeen

Alleen deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die tussen de verkoper enerzijds en de klant of eindgebruiker anderzijds worden gesloten in het kader van de verkoop op afstand ( online) via de platforms ve-lifestyle.be/nl/fr/com.

ve-lifestyle.be/nl/fr is een online winkel die wordt gehost door de site van de verkoper www.ve-lifestyle.com. , als onderdeel van de online verkoop van veganistisch schoeisel en modeaccessoires.

Door het sluiten van een contract aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden er een integraal en onlosmakelijk deel van uitmaken.

  1. Erkenning en afdwingbaarheid van deze algemene voorwaarden

De klant erkent deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Daartoe vinkt de klant bij het plaatsen van de bestelling het tabblad aan voor kennisneming en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden.

De algemene verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar op de websites ve-lifestyle.be/nl/fr/com (tabblad “algemene verkoopvoorwaarden”).

  1. Prijs

De prijs van de getoonde artikelen is uitgedrukt in euro’s, alle belastingen inclusief, inclusief btw, maar exclusief verzendkosten, die worden beschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande echter dat de prijs die op de e-shop verschijnt op de dag van de bestelling of aankoop de enige is die van toepassing is op de koper, onder voorbehoud van een weergavefout, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

  1. Teruggave en herroepingsrecht

De klant heeft een wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen vanaf ontvangst van de bestelling, zonder opgave van reden.

Hiervoor dient de klant de verkoper binnen voornoemde termijn per e-mail op info@ve-lifestyle.com op de hoogte te stellen.

De voormelde informatie moet ondubbelzinnig zijn, in overeenstemming met de vereisten van artikel VI.49, §1, 2 ° van het Wetboek van economisch recht.

De klant zal, in de originele verpakking en op zijn kosten, het (de) bestelde product (en) retourneren, inclusief herroeping per post, waarvan de contactgegevens zijn vermeld onder “identificatie van de verkoper” en dit, in een maximale termijn van 14 dagen na de herroepingsinformatie.

 Na te hebben opgemerkt dat het / de product (en) waarvan de herroeping geen gebruikssporen vertoont, verbindt de verkoper zich ertoe de prijs binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan de klant terug te betalen.

De terugbetaling zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als dat gebruikt werd voor de eerste aankoop door de klant, tenzij tussen de verkoper en de klant een andere manier van terugbetaling is overeengekomen.

  1. Betaling

Er worden geen bankgegevens op de server van de e-shop bewaard en de verkoper heeft in geen geval toegang tot de bankgegevens van de klant.

Het invoerformulier wordt rechtstreeks gehost door STRIPE of zijn bankpartners. Ga voor meer informatie naar de volgende link: https://www.stripe.com.

Indien de klant zou betalen met een niet-Belgische krediet- / debetkaart, moet deze laatste geldig zijn voor internationale transacties. Elke commissie of andere kosten in verband met de betaling die aan de klant zouden worden gefactureerd, blijven de verantwoordelijkheid van deze laatste.

Het totaal te betalen bedrag voor de bestelling wordt aan de klant aangegeven op de e-shop-pagina met een samenvatting van zijn “winkelmandje”, dwz alle elementen van zijn bestelling. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft de klant daarom de mogelijkheid om de details van zijn bestelling en de totale prijs online te controleren en de transactie te weigeren in geval van fouten.

U dient te betalen bij het bestellen. De klant garandeert de verkoper dat hij het recht heeft om de bankkaart te gebruiken die voor de betaling is gebruikt. In het geval dat de betaling door de bank wordt geweigerd, behoudt de verkoper zich het recht voor om de verzending van zijn bestelling te annuleren.

Alleen de betalingsmethoden vermeld op de e-shop worden geaccepteerd. De klant moet bij het bestellen op de e-shop de gevraagde informatie met betrekking tot zijn bankkaart verstrekken. Online betalen is volkomen veilig. De verzonden informatie is gecodeerd en alleen de online betalingstool (beheerd door de bankinstelling) heeft er toegang toe.

 

Betaling is de laatste stap bij het bevestigen van de bestelling. De klant kan op elk moment één van de elementen van zijn bestelling wijzigen, alvorens zijn betaling te valideren. Wanneer de betaling is bevestigd door de klant, wordt de bestelling gevalideerd en definitief.

De klant ontvangt een e-mail ter bevestiging van de ontvangst en een samenvatting van de elementen van de bestelling die hij heeft geplaatst, op het e-mailadres dat hij heeft opgegeven.

De klant erkent uitdrukkelijk dat de verzending – naast zijn naam en voornaam zoals ze op zijn bankkaart staan ​​- van zijn kaartnummer, de vervaldatum van deze laatste en vooral zijn cryptogram een ​​incassomachtiging vormt. van zijn account tot aan het / de product (en) besteld in de e-shop.

De creditcard van de klant wordt gedebiteerd na bevestiging door de bankinstelling van de aanvaarding van de betaling door de koper.

De producten blijven de volledige en volledige eigendom van VE-Lifestyle tot volledige ontvangst van de gefactureerde product (en), kosten en belastingen inbegrepen.

  1. Levering

De bezorgkosten worden direct op de e-shop aangegeven en verschijnen voorafgaand aan de betaling duidelijk in het overzicht van de bestelling. Verzendkosten zijn gratis vanaf een bestelling van > € 150 inclusief BTW.

De bezorgers worden exclusief gekozen door de verkoper.

Na bevestiging door de bankinstelling van aanvaarding van de betaling van de klant, zal de verkoper de bestelling verwerken binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

In het geval dat het bestelde product niet op voorraad is, zal de verkoper de klant binnen 2 dagen informeren over de voorwaarden voor terugbetaling en / of bestelling van het product.

Bestellingen worden geleverd op het afleveradres dat door de klant is opgegeven bij het bestellen op de e-shop, op voorwaarde dat de afleverinformatie correct is.

De levertijd is maximaal 2 werkdagen. In geval van vertraging stemt de verkoper ermee in om de klant binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen.

Aangezien de verkoper geen controle heeft over de levertijden, wordt de betaling van boetes of schadeloosstellingen aan de klant door de verkoper niet aanvaard.

Als ondanks alles de levering niet kon plaatsvinden, of als de klant de levering weigert, wordt het pakket teruggestuurd naar de verkoper.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de goede uitvoering van de verplichtingen van de vervoerders in de mate dat de niet-nakoming of slechte nakoming van zijn eigen verplichtingen die hieruit zouden voortvloeien jegens de klant zou worden toegeschreven aan deze laatste of aan een onvoorzien en onoverkomelijk feit van een derde partij bij de met deze laatste gesloten koop op afstand of in geval van overmacht.

Indien de directe aansprakelijkheid van de verkoper in twijfel werd getrokken, kan deze laatste van zijn aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld door het bewijs te leveren dat de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van het met de klant gesloten contract te wijten is aan deze laatste of het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde partij bij het contract, of een geval van overmacht.

  1. Garantie

In geval van gebrek aan overeenstemming is de wettelijke garantie van twee jaar van toepassing vanaf de datum van ontvangst van het product.

De klant is verplicht de verkoper op de hoogte te brengen zodra het gebrek aan overeenstemming zich voordoet en kan niet bijdragen tot de verergering van genoemd gebrek.

Het defecte artikel dient op kosten van de koper te worden geretourneerd aan de verkoper na hem vooraf per e-mail op info@ve-lifestyle.com te hebben geïnformeerd.

De klant moet het gebrek aan overeenstemming van het artikel duidelijk aangeven. De verkoper neemt dan contact op met de leverancier van de producten, die zal beslissen of het defect aanwezig is en of dit onder de garantie valt. Indien dit niet het geval is, worden de producten zonder reparatie teruggestuurd naar de gebruiker.

  1. Gegevensbescherming

De verkoper is verplicht om persoonsgegevens te beschermen. Alle persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het bestellen op de e-shop, worden alleen gebruikt voor het verwerken van de bestelling. Er zal geen gebruik worden gemaakt van persoonlijke gegevens zonder voorafgaande toestemming van de klant.

De personen die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens zijn VE-Lifestyle en mevrouw Paulina FORYS, beiden bereikbaar via de contactgegevens vermeld onder “identificatie van de verkoper”.

  1. Wijziging van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere algemene voorwaarden, die expliciet worden vermeld. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze algemene voorwaarden.

De e-shop kan deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging impliceert de aanvaarding door de klant van deze nieuwe algemene verkoopvoorwaarden.

  1. Geschillen

In geval van een geschil tussen de verkoper en de klant dat voortvloeit uit een overeenkomst tot verkoop op afstand via de e-shop en, in ieder geval, uit de toepassing van deze algemene voorwaarden, kunnen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Henegouwen – Divisie Charleroi is bevoegd. 

Logo VE-Lifestyle

WELCOME TO VE-Lifestyle!

We offer vegan ethical shoes and accessories made by European producers. You can look stylish being ethical!

COME IN, HAVE A LOOK AND ENJOY YOUR SHOPPING!